Yan Zhen

  • Yan Zhen
    Changsha. Hunan Literature & Art Publishing House. 2022. 396 pages. Ru He Shi Hao (What to Be) is Yan Zhen’s fifth novel, published eight years after his last one, Huo Zhe Zhi Shang (Above Being A…